Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

Bevezető

Az adatkezelési tájékoztatóban szereplő valamennyi adatkezelés esetében az adatkezelő a HUN-REN Állatorvostudományi Kutatóintézet (székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 21. email cím: titkarsag@vmri.hu; a továbbiakban: Kutatóintézet).

A Kutatóintézet adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetőségei: SBGK ÜGYVÉDI IRODA - dr. György András, andras.gyorgy@sbgk.hu

Az adatvédelmi követelményeket elsődlegesen az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) határozza meg.

Amennyiben az adatkezelést elektronikus úton történik, akkor ennek során külső informatikai szolgálatók közreműködnek az informatikai rendszer, a levelezőrendszer üzemeltetésében, karbantartásbáan, illetve más szolgálatást nyújtanak a Kutatóintézet számára. A külső szolgáltatók ezen feladatok ellátása során - indokolt és szükséges esetben - hozzáférhetnek a személyes adatokhoz.

 

1. Az új munkavállaló vagy foglalkoztatott kiválasztásával összefüggő adatkezelés

     1.1.            Adatkezelés célja. Az adatkezelés célja az, hogy a Kutatóintézet döntést hozzon arról, hogy a jelölt alkalmas-e a betöltetlen álláshelyre, illetve a jelölt elérhetőségi adatait felhasználja arra, hogy a jelölttel állásinterjú és/vagy tesztek lebonyolítására időpontot lehessen egyeztetni

     1.2.            Az adatkezelés jogalapja. Az adatkezelés jogalapja a jelölt hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

     1.3.            Kezelt adatok köre. Az adatkezelés az önéletrajzban megadott, illetve a jelölt által közölt személyes adatokra terjed ki, így különösen:

 •        természetes személyazonosító adatok,

 •        telefonszám és email cím,

 •        iskolai végzettségre vonatkozó információk (az oktatási intézmény megnevezése, képzettség, képesítés, a végzés időpontja),

 •        korábbi foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó információk (így különösen korábbi munkáltató neve, a jogviszony időtartama, munkakör megjelölése),

 •        idegennyelv-ismerete (szintje, típusa),

 •        egyéb, az önéletrajzban megadott adatok (például hobbi, érdeklődési kör).

1.4.            Adatkezelés időtartama. A Kutatóintézet a személyes adatokat addig kezeli, amíg a munkáltatói jogkört gyakorló személy döntést hoz arról, hogy munkaviszonyt létesít-e a jelölttel.

 

2. A szerződéses partnerek kapcsolattartói személyes adatainak kezelése

2.1. Adatkezelés célja. Az adatkezelés célja üzleti kapcsolat létesítése, a szerződéskötés, a szerződések megfelelő teljesítése.

2.2. Az adatkezelés jogalapja. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja: a Kutatóintézet jogos érdeke, vagyis az, hogy a szerződéskötés vagy más üzleti kapcsolat létesítése, illetve a szerződés teljesítése érdekében a Kutatóintézet munkavállalója (foglalkoztatottja) fel tudja venni a kapcsolatot az szerződéses partnerrel annak kapcsolattartóján keresztül.

2.3. Kezelt adatok köre. Az adatkezelés jellemzően a szerződéses partner kapcsolattartójának nevére, email címére, telefonszámára terjed ki.

2.4. Adatkezelés időtartama. A Kutatóintézet a személyes adatokat: ­ ha a kapcsolattartó adatai a szerződésben rögzítésre kerültek, akkor a partnerrel fennálló szerződés megszűnésétől számított, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:21.-6:25. §-a szerinti elévülési idő elteltéig, azaz főszabály szerint öt évig őrzi meg;

 •      ha a kapcsolattartó adatai nem tartalmazza a szerződés, attól függetlenül kapta meg a Kutatóintézet, akkor pedig addig kezeli, amíg a szerződéses partner nem jelöl ki új kapcsolattartót, ennek hiányában a partnerrel fennálló szerződés megszűnésétől számított, a Ptk. 6:21.-6:25. §-a szerinti elévülési idő elteltéig, azaz főszabály szerint öt évig őrzi meg.

 

3. A honlapon, közösségi oldalakon közzétett cikkekkel, írásokkal, fényképekkel, videókkal összefüggő adatkezelés

3.1. Adatkezelés célja. Az adatkezelés célja, hogy a Kutatóintézet hivatalos honlapján, illetve a Kutatóintézet által létrehozott közösségi profiloldalon (Facebook) megjelenő cikkekben, írásokban, videókban beszámoljon a Kutatóintézet által vagy részvételével szervezett eseményekről, rendezvényekről, valamint a Kutatóintézet tevékenységét érintő hírekről.

3.2. Az adatkezelés jogalapja. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja: a Kutatóintézet jogos érdeke. A Kutatóintézet jogos érdeke, hogy cikkekben, írásokban, videókban beszámoljon a Kutatóintézet által vagy részvételével szervezett eseményekről, rendezvényekről, valamint a Kutatóintézet tevékenységével összefüggő hírekről.

3.3. Kezelt adatok köre. Az adatkezelés jellemzően az alábbi személyes adatokra terjed ki:

 • ­a cikkekben, írásokban, videókban szereplő személy neve,
 • a cikkekben, írásokban, videókban szereplő személyről készült képmás, 
 • ­a cikkekben, írásokban, videókban szereplő személy által között személyes adatok.

3.4. Adatkezelés időtartama. Tekintettel arra, hogy a cikkek, írások, videók alapvetően a sajtószabadság körébe tartozó tartalmak, ezért a Kutatóintézet ezen cikkek, írások, videók elérhetőségét mindaddig biztosítja, amíg a Kutatóintézet jogutód nélkül meg nem szűnik.

 

4. A Kutatóintézet által szervezett rendezvényen való regisztráció

4.1. Adatkezelés célja. A Kutatóintézet által szervezett rendezvényen az érintettek regisztrálása, illetve a rendezvény megtartása és lebonyolítása érdekében kapcsolatfelvétel az érintettekkel.

4.2. Az adatkezelés jogalapja. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: az érintettek hozzájárulása.

4.3. Kezelt adatok köre. Az adatkezelés jellemzően az érintett nevére, email címére, telefonszámára terjed ki.

4.4. Adatkezelés időtartama. A Kutatóintézet a rendezvény lebonyolítását követően törli az érintettek személyes adatait.

 

5. Az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei

Hozzáféréshez és másolat kéréséhez való jog

Az érintettnek joga van tájékoztatást kérni a személyes adataira vonatkozó adatkezelésekről. Ebben az esetben a Kutatóintézet tájékoztatást nyújt arról, hogy:

 •           mely személyes adatait kezeli,

 •           milyen adatkezelések vannak az érintett vonatkozásában, és az adatkezeléseknek mi a célja és a jogalapja,

 •           az adatkezelés időtartama vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjai,

 •           kiknek továbbította a személyes adatokat a Kutatóintézet,

 •          az érintettet az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogokról, ­ amennyiben nem az érintett a személyes adatok forrás, akkor arról, hogy milyen forrásból jutott hozzá a Kutatóintézet a személyes adatokhoz,

 •           a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak (a továbbiakban: NAIH) címzett panasz benyújtásának jogáról.

Az érintett kérelmére a Kutatóintézet az érintett rendelkezésére bocsátja a személyes adatok másolatát papír alapon vagy elektronikus formátumban.

 

Helyesbítéshez való jog

Az érintett kérheti, hogy a Kutatóintézet a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítse. A kérelem akkor teljesíthető, ha az érintett megjelölte, hogy mely személyes adat módosítását kéri és mi a helyes személyes adata. A Kutatóintézet a személyes adatok módosításához igazolvány vagy más dokumentum bemutatását megkövetelheti.

 

Törléshez való jog és elfeledtetéshez való jog

Az érintett kérheti, hogy a Kutatóintézet törölje a személyes adatait. A Kutatóintézet az érintett kérelmét megtagadhatja, ha

 • ­ jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok további tárolása,

 • ­ a személyes adatok szükségesek jogi igények érvényesítéséhez vagy védelméhez.  

Ha a Kutatóintézet nyilvánosságra hozza az érintett személyes adatait, és a Kutatóintézetnak a személyes adatokat törölnie kell, a Kutatóintézet minden észszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatokat átvevő adatkezelőket értesítse a személyes adatok törlésének szükségességéről.

 

Korlátozáshoz való jog

Amennyiben az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor a Kutatóintézet arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg a Kutatóintézet ellenőrzi a személyes adatok pontosságát.

Ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, akkor kérheti a személyes adatok felhasználásának korlátozását. Az érintettnek a kérelemben meg kell jelölnie, hogy meddig kéri a felhasználás korlátozását.

Az érintett jogosult arra, hogy kérje az adatkezelés korlátozását, ha a Kutatóintézetnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Az érintettnek a kérelemben meg kell jelölnie, hogy meddig kéri a felhasználás korlátozását.

Az érintett jogosult arra, hogy kérje az adatkezelés korlátozását, amennyiben a tiltakozás jogát gyakorolja. Ebben az esetben a Kutatóintézet arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg a tiltakozási kérelmének jogszerűségét megvizsgálja.

 

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon abban az esetben, ha az adatkezelés jogalapja a Kutatóintézet jogos érdeke. Tiltakozás esetén a Kutatóintézet megvizsgálja azt, hogy az érintett által megjelölt adatkezelés esetében az érintett által hivatkozott tények, érvek miatt a Kutatóintézetnek van-e lehetősége arra, hogy a személyes adatokat törölje, vagy az adatkezelést az érintett vonatkozásában megszüntesse.

 

A Kutatóintézet eljárása az érintett kérelme esetén

A Kutatóintézetnek az érintett kérelmét annak beérkezésétől számított 1 hónapon belül teljesíti, amely határidő további 2 hónappal meghosszabbítható.

Amennyiben a Kutatóintézetnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, az érintett személyazonosságának megerősítését kérheti. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy a Kutatóintézet meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

A Kutatóintézet az érintett kérelmét díjmentesen teljesíti. Amennyiben az érintett kérelmének teljesítését követően ugyanazt a kérelmét újból előterjeszti, akkor a Kutatóintézet annak teljesítéséért ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy a kérelem teljesítését megtagadhatja.

Ha a Kutatóintézet nem teljesíti az érintett kérelmét, akkor a Kutatóintézet tájékoztatja az érintett az intézkedés elmaradásának ténybeli és jogi okairól (mely jogszabály vagy a GDPR mely rendelkezése az, amely alapján jogszerűen tagadhatja meg a kérelem teljesítést), valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Ha az érintett úgy véli, az adatkezelés során A Kutatóintézet megsértette a személyes adatok kezeléséhez fűződő jogait, bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintettnek joga van a NAIH (honlap címe: www.naih.hu) eljárását kezdeményezni, illetve az általa jogellenesnek vélt adatkezelés miatt bírósághoz fordulhat. (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: @email; honlap: www.naih.hu).